معرفی واحد تضمین کیفیت

معرفی واحد تضمین کیفیت

مقدمه:

ويژگيهاي عصر جديد سازمان و مديريت ، شرايط ويژه و سختي را براي مديران و رهبران سازماني به وجود آورده است. رقابتهاي پيچيده، تغييرات جهشي و سرعت برق آساي پديده ها در دوراني كه با عناويني همچون عصر اطلاعات، دوران مجازي سازي، دوره جهاني شدن و ... ناميده شده است همگي دست در دست هم فراهم آور زمينه هايي شده اند كه در آن مديران مجبور باشند براي غلبه بر دشواريها و چالشهاي فراروي سازمانشان خود را به حداكثر توانمندي ها و ابزارها مجهز نمايند. از جمله سازوكارهايي كه در اين شرايط مورد نياز و مدد رسان هر مدير خواهد بود نظام مديريت استراتژيک است. مديريت استراتژيک به دليل بهره مندي از مزايا و خصايص ويژه اي كه آنرا متمايز از ساير ابزارها و نظامهاي مديريتي ساخته، اين اميدواري را در چشم انداز حركت و تعالي سازمانها به وجود آورده است كه مي توان با اطمينان و اعتماد بيشتري به برنامه هاي بلندپروازانه و افق هاي رويايي در دنياي مديريت انديشيد و قاطعانه تر در تحقق اين انديشه ها كوشش نمود.

معرفی واحد تضمین کیفیت:

در شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی هم با الهام از این مهم واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی متشکل از واحدهای استراتژی و سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاه ، اقدام به تعیین چشم انداز،ارزشهای سازمانی ، ماموریت و اهداف کلان و خرد خود نموده است تا با بهره مندی از سیستمهای مدیریت کیفیت و استراتژی ، پرچمدار صنایع لبنی در کیفیت و ارتقا رضایت مشتری باشد.


چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار در شرکت :

 
 

مقدمه:

ویژگیهای عصر جدید سازمان و مدیریت ، شرایط ویژه و سختی را برای مدیران و رهبران سازمانی به وجود آورده است. رقابتهای پیچیده، تغییرات جهشی و سرعت برق آسای پدیده ها در دورانی که با عناوینی همچون عصر اطلاعات، دوران مجازی سازی، دوره جهانی شدن و … نامیده شده است همگی دست در دست هم فراهم آور زمینه هایی شده اند که در آن مدیران مجبور باشند برای غلبه بر دشواریها و چالشهای فراروی سازمانشان خود را به حداکثر توانمندی ها و ابزارها مجهز نمایند. از جمله سازوکارهایی که در این شرایط مورد نیاز و مدد رسان هر مدیر خواهد بود نظام مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک به دلیل بهره مندی از مزایا و خصایص ویژه ای که آنرا متمایز از سایر ابزارها و نظامهای مدیریتی ساخته، این امیدواری را در چشم انداز حرکت و تعالی سازمانها به وجود آورده است که می توان با اطمینان و اعتماد بیشتری به برنامه های بلندپروازانه و افق های رویایی در دنیای مدیریت اندیشید و قاطعانه تر در تحقق این اندیشه ها کوشش نمود.

معرفی واحد تضمین کیفیت:

در شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی هم با الهام از این مهم واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی متشکل از واحدهای استراتژی و سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاه ، اقدام به تعیین چشم انداز،ارزشهای سازمانی ، ماموریت و اهداف کلان و خرد خود نموده است تا با بهره مندی از سیستمهای مدیریت کیفیت و استراتژی ، پرچمدار صنایع لبنی در کیفیت و ارتقا رضایت مشتری باشد.

 

چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار در شرکت