معرفی واحدها

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

واحد تحقیق و توسعه

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

معرفی آزمایشگاه

اسفند ۱۰, ۱۳۹۴

معرفی واحد تضمین کیفیت

مقدمه: ویژگیهای عصر جدید سازمان و مدیریت ، شرایط ویژه و سختی را برای مدیران و رهبران سازمانی به وجود آورده است. رقابتهای پیچیده، تغییرات جهشی و سرعت برق آسای پدیده ها در دورانی که با عناوینی همچون عصر اطلاعات، دوران مجازی سازی، دوره جهانی شدن و … نامیده شده است همگی دست در دست هم فراهم آور زمینه هایی []